ـد.
نتایــج حاصــل از بررســی فــاز ســوم چک لیســت (فــاز نتایــج)ک ه 7/19 درص د امتی از نهای ی ش اخص DINO را دارا می باش دنش ان داد ک ه تنه ا در 6/7 درص د م وارد روش انتخاب ش ده حم ل توس ط پرس تار باع ث درد ب رای بیم ار ش ده اس ت. همچنی ن در 6/3 درص د م وارد روش م ورد اس تفاده باع ث ایج اد ت رس ی ا ع دم اطمین ان در بیم اران گردی ده اس ت و درنهای ت در 6/59 درص د از حمل هــا، بیمــار در انتهــای جابجایــی در وضعیــت مناســب قــرار نگرفت ه بودن د.
در بررس ی ارتب اط بی ن ش اخص DINO و می زان ش یوع اختلالات اس کلتی عضلانی، نتایج حاصل از پردازش رگرس یون لجس تیک نشان داد ک ه ب ا تعدی ل اث ر متغیره ای مخ دوش گر س ن و س ابقه کار(بر اســاس خروجــی جــدول شــماره 1)، امتیــاز نهایــی چک لیســت DINOارتب اط معن اداری ب ا می زان ش یوع ای ن اخت لالات دارد
جدول 1: مقایسه متغیرهای دموگرافیک بین پرستاران دارای علائم اختلالات و بدون علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در یک سال گذشته) 052 = n(
متغیرهای دموگرافیکعلائم اختلالات اسکلتی عضلانیP Value
داردندارد
سن، انحراف معیار ± میانگین41/6 ± 3/3582/ 5± 7/2901/000
سابقه کار، انحراف معیار ± میانگین80/6 ± 88/1021/5 ± 61/60/000
قد، انحراف معیار ± میانگین1/7 ± 164/652/7 ± 164/870/875
وزن، انحراف معیار ± میانگین48/01 ± 65/6592/01 ± 77/650/920
شاخص توده بدنی، انحراف معیار ± میانگین64/2 ± 88/1958/2 ± 68/190/973
جنس ،%02/318
مرد3/837/16
زن6/884/11
شغل ،%0/704
پرستار3/877/12
بهیار5/895/10
شیفت کار ،%0/651
عادی8/902/9
نوبت کار6/864/13
1 آزمون t مستقل 2 آزمون کای دو.
(0/001 P > و0/533 – = ضریــب رگرســیونی) بطوریکــه شــانس
ابت لا به اختلالات اس کلتی عضلانی با افزای ش امتیاز DINOکاهشمی یاف ت (0/587 = نس بت ش انس).

0
10
20
30
40
50
60
70
80

58
,
20
42
00
,
15
,
38
40
,
00
60
,
75
00
64
,
29
40

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[do_widget id=search-2]

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

,

0

10

20

30

40

50

60

  • 2